มารยาทในการพูด

x4589 จรรยามารยาทในการพูด

นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ว่า การพูดทั้ง 4 ประการนี้ ผู้พูดที่ดีต้องมีศิลปะในการพูด มีจรรยามารยาท และคุณธรรมประกอบการพูดด้วย จึงก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น

จรรยามารยาทในการพูด คืออะไร นักเรียนคงชื่นชมผู้ที่พูดจาสุภาพ มีกิริยาวาจาเรียบร้อย หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส นั่นเป็นเพราะเขามีจรรยามารยาทในการพูด จึงทำให้ได้รับความนิยมชมชอบ มารยาท หมายถึง กิริยาอาการทางกายและวาจาที่แสดงออกไปให้ปรากฏ จรรยา หมายถึง การทำ การพูด การคิดที่มีคุณธรรมประจำใจ จรรยามารยาทในการพูด หมายถึง ความประพฤติหรือแนวทางในการปฏิบัติตนของผู้พูดเพื่อมุ่งหวังให้ผู้ฟังเกิดความเชื่อถือ ศรัทธาต่อการพูดของตน ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่กิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย ท่าทางสง่างาม อ่อนโยน หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส มีลักษณะการพูดที่ไม่รีบร้อนลุกลี้ลุกลน หรือเฉี่อยชาจนเกินไป นักเรียนควรจะฝึกให้มีมารยาทในการพูด โดยใช้วิธีต่อไปนี้

1. เตรียมตัวให้พร้อมก่อนพูดทุกครั้ง นักเรียนจะต้องค้นคว้า รวบรวมความรู้และข้อมูลที่ใช้ประกอบการพูดให้พร้อม อีกทั้งควรเตรียมให้พร้อมในการตอบคำถามของผู้ฟังให้ได้ด้วย หากเป็นการพูดในที่ชุมนุมชน นักเรียนควรฝึกซ้อมการพูดให้คล่องแคล่วเพื่อความมั่นใจของตนเองและเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ฟังด้วย

2. รู้จักกล่าวคำปฏิสันถาร เมื่อเริ่มต้นพูดระหว่างบุคคลในกลุ่ม ในที่ชุมนุมชน หรือทางสื่อมวลชนก็ตาม นักเรียนจะต้องกล่าวทักทายผู้ฟังด้วยคำพูดที่เหมาะสม สุภาพ และให้เกียรติผู้ฟัง โดยอาจแสดงกิริยาท่าทางประกอบการทักทายด้วย เช่น เมื่อพบอาจารย์ก็หยุดยืน ยกมือไหว้และกล่าวคำว่า “สวัสดีค่ะ อาจารย์” เมื่อเดินขึ้นไปกล่าวอวยพรบนเวที ให้เดินขึ้นไปอย่างกระฉับกระแฉง หยุดยืนตรงไมโครโฟน ยกมือไหว้แล้วกล่าวคำทักทายว่า “ท่านเจ้าภาพและท่านผู้มีเกียรติ”

3. มีสมาธิในการพูด การมีสติ และตั้งใจพูดโดยตลอดจะช่วยให้นักเรียนมีสมาธิและพูดได้ตามที่ฝึกซ้อมหรือเตรียมไว้แล้ว นักเรีนควรขจัดความประหม่า ความวิตกกังวลที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อต้องไปพูดในกลุ่มคนหรือในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย หรือมีผู้ฟังจำนวนมาก ตลอดจนควบคุมอารมณ์ของตนในขณะที่พูดให้เป็นปกติ

4. รู้จักใช้คำสุภาพ ในการพูดคุยสนทนาหรือคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่ม นักเรียนควรพูดด้วยถ้อยคำสุภาพ ไพเราะ แม้ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทกันมากเพียงใด ก็ไม่ควรพูดถ้อยคำที่ไม่ไพเราะ นอกจากนี้การรู้จักกล่าวคำว่า ขอบคุณ ขอโทษ ในโอกาสอันเหมาะสม ก็ถือเป็นมารยาทที่พึงกระทำให้เป็นนิสัย การพูดที่ถือว่าเป็นมารยาทอีกประการ คือ ไม่พูดจาดูถูก ข่มขู่ หรือก้าวร้าวผู้ฟัง แต่ควรพูดให้เกียรติ ยกย่อง หรือแสดงความชื่นชอบผู้ฟังด้วยความจริงใจ

5. รู้จักรักษาเวลา ในการนัดหมายใดๆ นักเรียนควรจะไปถึงสถานที่ก่อนเวลา หากเป็นการพูดในที่ชุมนุมชน นักเรียนก็ควรจะไปถึงสถานที่พูดก่อนเวลาพอสมควร และในขณะที่พูดก็ควรจะรักษาเวลาเหลือสำหรับผู้ฟังได้ซักถามแสดงความคิดเห็น และรู้จักหยุดพูด ไม่ผูกขาดการพูดในวงสนทนาแต่เพียงผู้เดียว สำหรับการพูดในที่ชุมนุมชน นักเรียนควรหยุดพูดชั่วคราวเมื่อผู้ฟังปรบมือหรือกำลังหัวเราะในคำพูดของเรา ไม่ควรพูดแข่งกับเสียงปรบมือหรือเสียงหัวเราะของผู้ฟัง

6. มีวิธีการพูดให้น่าฟังและเข้าใจง่าย พูดด้วยน้ำเสียงแจ่มใส ชัดเจน พูดด้วยจังหวะที่พอเหมาะ ไม่เร็วหรือช้าเกินไป และที่สำคัญข้อความที่พูดจะต้องสั้นกะทัดรัดได้ใจความ

7. แสดงท่าทางประกอบการพูดด้วยความสุภาพเรียบร้อย ซึ่งรวมถึงการแต่งกายด้วยการไปปรากฏการในสถานที่ต่างๆ ควรให้เกียรติและเคารพเจ้าของสถานที่หรือผู้จัดงาน ด้วยการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามความนิยม สำหรับการพูดบนเวทีนั้น ถ้าเป็นการยืนพูด ก็ควรยืนด้วยความเรียบร้อย สง่างาม ไม่เหยียดเท้าไปด้านใดด้านหนึ่ง และเคลื่อนไหวได้ตามสมควร ถ้าเป็นการนั่งพูด ก็ควรนั่งอย่างเรียบร้อย ในท่าที่สบาย ไม่เกร็งจนเกินไป แต่ก็ไม่ใช่ผ่อนคลายจนขาดความสุภาพ และรู้วิธีการแสดงท่าทาง สีหน้าประกอบการพูดที่จะช่วยสื่อความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

8. แสดงความเคารพ ให้เกียรติผู้ฟังและผู้ที่กล่าวอ้างถึง โดยให้ความสนใจผู้ฟังทั้งที่เป็นการพูดคุยสนทนา และการพูดในที่ชุมนุมชน ในการพูดถึงบุคคลอื่นที่เรากล่าวอ้างคำพูดหรือความคิดของท่าน ก็ควรจะให้เกียรติเจ้าของคำพูดนั้น โดยประกาศชื่อด้วยความเคารพ มิใช่กล่าวอ้างขึ้นอย่างเลื่อนลอย หรือกล่าวเอาความคิดนั้นว่าเป็นของตนเอง

9. ตั้งใจฟังผู้อื่น ในการพูดคุยสนทนา การพูดในกลุ่ม หรือการพูดเป็นคณะในที่ชุมนุมชนซึ่งมีผู้พูดหลายคน นักเรียนจะต้องตั้งใจฟังผู้อื่นพูดด้วย แม้ว่านักเรียนจะพูดผ่านไปแล้วหรือยังไม่ได้พูดก็ตาม

10. มีความรับผิดชอบต่อการพูด นักเรียนต้องไตร่ตรองก่อนที่จะพูดอะไรออกไป เพื่อให้การพูดนั้นเป็นผลดีและเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น แต่หากการพูดนั้นผิดพลาดหรือทำให้เกิดความเสียหายขึ้น เมื่อได้พูดออกไปแล้ว ก็ควรจะกล้าหาญที่จะรับผิดชอบคำพูดของตน พยายามหาทางแก้ไขความเสียหายนั้น หรือน้อมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ ตักเตือนเพื่อนำมาปรับปรุงการพูดของตนเองต่อไป ไม่ควรปฏิเสธคำพูดของตนหรือเปลี่ยนคำพูด เพราะไมใช่วิสัยของผู้มีจรรยา

ขอให้นักเรียนฝึกฝนจรรยามารยาทของการพูดจนเป็นนิสัย และยึดถือเป็นเครื่องกำกับจิตใจให้คิดดี พูดดีอยู่เสมอ เพราะการพูดที่มีจรรยามารยาทนั้น ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวมโดยแท้จริง

 

แหล่งที่มา :   http://www.sopon.ac.th/sopon/thai/dand3/Index/P01N05.HTM

Advertisements

5 thoughts on “มารยาทในการพูด

  1. ดีมากๆเลยครับเหมาะกับเด็กไทยสมัยนี้ต้องอ่าน และต้องทำตาม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s